Privacywetgeving

Via het keuzemenu ONZE SCHOOL vindt u de privacywetgeving van de scholen van het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw terug.

Dit document is informatief. Bij vragen kan u steeds terecht bij de directie.

 

Adviesorganen

Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren van de school. Elk met hun eigen inbreng komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze kinderen.

Scholengemeenschap

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap TUMULI. Deze scholengemeenschap bestaat uit de katholieke scholen van Tienen, Landen, Hoegaarden, Kumtich, Bunsbeek, Meldert en Orsmaal.

Ouderraad

De ouderraad wil een groepering zijn van alle ouders die hun kinderen aan onze school toevertrouwen met de bedoeling de opvoeding van hun kinderen te bevorderen. Zij wil een goede samenwerking tussen de ouders en de school.

De ouderraad heeft een eigen website. U kan deze bezoeken op http://www.ouderraadimmac.be .

LOC

VIA Tienen heeft een LOC (Lokaal Onderhandelings Comité) waarin afgevaardigden van het schoolbestuur en afgevaardigden van het onderwijzend personeel zetelen.

CLB

CLB-Tienen
Veldbornstraat 18
3300 Tienen
Tel.:  016/81 31 05
Fax:  016/82 35 20
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Website: http://www.vclbtienen.be
Na 17.00 uur kan u een boodschap inspreken!

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en werkt op vier domeinen:

Leren en studeren
Onderwijsloopbaan
Preventieve gezondheidszorg
Psychisch en sociaal functioneren

Schoolarts:
Dr. Claes L.       
 
CLB-begeleiders:
Goossens Annemie         
Lambrix Kathleen           

Schoolverpleegkundige:
Neefs C.         
 
Het medisch schooltoezicht is een dienst voor preventieve gezondheidszorg. De medische preventieve onderzoeken en het toezicht op de besmettelijke ziekten zijn wettelijk verplicht. Het CLB voert deze onderzoeken kosteloos uit.

Programma:
Een wettelijk medisch schooltoezicht in de 1ste en 3de kleuterklas en in het 3de en 5de leerjaar.

Een selectief medisch onderzoek bij elke leerling bij wie een gezondheidsprobleem moet gevolgd worden of bij wie een gezondheidsprobleem vermoed wordt.

Inenting na toestemming van de ouders in de 3de kleuterklas (tetanus,difterie en poliomyelitis) en in het 5de leerjaar (mazelen, bof en rode hond).

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. Niet alleen de school maar  ook de ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over leerlingen uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de geldende regelgeving, in het multidisciplinair CLB-dossier  Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal dit een begeleidingsvoorstel doen. Voor wie 12 jaar is, zet het CLB de begeleiding slechts voort als de leerling zelf  hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van de ouders. De ouders en het kind worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. Daarnaast bepaalt de regelgever aan welke regels een begeleidingscontract van het CLB moet voldoen.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen.

Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het dossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het CLB van onze school. Hiervoor moeten ouders of leerlingen vanaf 12 jaar niets doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt
dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als je dit niet wenst, moeten de ouders of de leerling vanaf 12jaar binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.

De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.

Verplichte medewerking wordt verleend aan:

De begeleiding van leerplichtproblemen (bv. onwettige afwezigheden)
Collectieve medische onderzoeken en/of prventieve gezondheidsmaatregelen i.v. m. besmettelijke ziekten.
Tegen het uitvoeren van een verplicht medisch onderzoek door een bepaalde arts van het CLB kan via een aangetekend  schrijven  verzet worden aangetekend. Binnen de 90 dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult laten uitvoeren door een andere arts van het CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders.

Andere externe partners

Om de kinderen nog beter te helpen kunnen we, in samenspraak met de ouders, beroep doen op externen zoals GON-begeleiding, LOGO, ...

Revalidatie op initiatief van de ouders kan enkel tijdens de schooluren als er een gemotiveerd verslag is. De toestemming van de directie is verplicht.

Er is tevens een heel goede samenwerking met Stad Tienen, de Politie van zone Tienen-Hoegaarden, Kinderopvang De Klimop en het kinderdagverblijf Ooievaarsnest, Zorgcentrum Alexius, ... 

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.