Privacywetgeving

Via het keuzemenu ONZE SCHOOL vindt u de privacywetgeving van de scholen van het Schoolbestuur Sint-Paulus vzw terug.

Dit document is informatief. Bij vragen kan u steeds terecht bij de directie.

 

Leerplicht

Voor 5- jarigen begint de leerplicht in het kleuteronderwijs voor 290 halve dagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve dagen.

Elk kind dat leerplichtig is moet elke schooldag op school aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende schooldagen volstaat een briefje van de ouders (=afwezigheidskaart-groen).  Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden.  Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist.

Is uw kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Als het enkel gaat om een consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden).

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine, ...) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest die het ziektebeeld bevestigt volstaan.  Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

U verwittigt de school zo vlug mogelijk (bv. met het contactformulier 'Melding afwezigheid' of telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug mogelijk.

Aangezien de organisatie van het schooljaar door de overheid wettelijk bepaald is en de schooldirectie daarop geen afwijking kan toestaan, is het onder geen enkele omstandigheid toegelaten om vroeger dan de vastgestelde vakanties uw kind van school weg te houden of het later te laten terugkeren.  Ouders die dit toch doen overtreden de leerplichtwet en kunnen hiervoor gesanctioneerd worden.

Kleuters hebben geen SCHOOLPLICHT, maar wij zijn u dankbaar wanneer u ons over de afwezigheid informeert.

Copyright © Patrick Liesenborghs 2014. All Rights Reserved.